Impresum

Aug 01, 2018

Používanie webovej lokality
top5prilezitostne-datovania.com vám dáva oprávnenie prezerať si túto webovú lokalitu na nekomerčné účely pod podmienkou, že zachováte všetky autorské práva a dodržíte ostatné oznamy o vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch alebo kópiách. Materiály na top5prilezitostne-datovania.com nesmiete žiadnym spôsobom upravovať. Materiály nesmiete reprodukovať, zobrazovať, vykonávať, distribuovať ani inak používať na komerčné ani verejné účely. Použitie uvedených materiálov na inej webovej lokalite alebo v prostredí prepojených počítačov za akýmkoľvek účelom je zakázané. Na materiály na webovej lokalite sa vzťahuje autorské právo a neoprávnené použitie môže porušiť autorské právo, zneužiť obchodnú značku a porušiť iné zákony. Ak porušíte niektorú zo zmluvných podmienok, povolenie na použitie top5prilezitostne-datovania.com bude zrušené a musíte okamžite zničiť všetky stiahnuté alebo vytlačené materiály.

Zrieknutie sa záruky; obmedzenie zodpovednosti

(A) Používateľ výslovne súhlasí s tým, že používa top5prilezitostne-datovania.com na vlastné riziko. Nezaručuje sa správnosť, úplnosť ani aktuálnosť obsahu. Webová lokalita je poskytovaná ako je a ako je dostupná bez výslovných alebo implikovaných záruk vrátane, okrem iného: záruk vlastníckeho nároku, záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel alebo záruky o neporušení zákona.

(B)top5prilezitostne-datovania.com, jej pobočky, príslušní zamestnanci, zástupcovia, externí poskytovatelia obsahu ani poskytovatelia licencie nezaručujú, že bude lokalita nepretržite fungovať a ani bezchybnosť lokality; a žiadna z vyššie uvedených strán neručí za výsledky, ku ktorým sa možno dostať používaním tejto webovej lokality.

(C)top5prilezitostne-datovania.com, jej dodávatelia, osoby ani subjekty zapojené do vytvárania, produkcie alebo distribúcie webovej lokality, ani iné tretie strany uvedené na lokalite v žiadnom prípade nezodpovedajú za škody (vrátane okrem iného nepriamych, náhodných, špeciálnych, následných ani trestných škôd, či škôd vyplývajúcich zo straty zisku, údajov alebo prerušenia podnikania) vyplývajúce z: používania alebo nemožnosti používať túto webovú lokalitu; výsledkov používania tejto webovej lokality alebo súvisiacich lokalít; ani z materiálov, informácií či iných služieb obsiahnutých na niektorej alebo všetkých uvedených lokalitách, či na základe záruky, zmluvy, nariadenia alebo inej právnej teórie, a bez ohľadu na to, či bola webovú lokalita upozornená na možnosť takýchto škôd. Ak si vaše používanie materiálov, informácií alebo služieb na tejto lokalite vyžiada servis, opravu alebo nápravu vybavenia alebo údajov, preberáte na seba všetky náklady.

Používanie webovej analýzy a súborov cookie

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu od spoločnosti Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory „cookie“, čo sú textové súbory umiestnené v počítači, aby pomohli lokalite analyzovať spôsob jej používania používateľmi. Informácie generované súborom cookie o používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) prenesie a uloží spoločnosť Google na servery v USA. Spoločnosť Google využíva tieto informácie na vyhodnotenie použitia webovej lokality, tvorbu výkazov a zabezpečenie ďalších služieb spojených s aktivitou na webovej lokalite a používaním internetu. Ak sa to vyžaduje zo zákona alebo ak spracúvajú informácie tretie strany v mene spoločnosti Google, môže spoločnosť Goolge poslať tieto informácie uvedeným tretím stranám. Spoločnosť Google nepriradí vašu IP adresu k žiadnym iným údajom v jej vlastníctve. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť zvolením príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme vás však, že možno nebudete môcť využívať všetky funkcie lokality. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním svojich údajov spoločnosťou Google vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedené účely.

Kontakt


top5prilezitostne-datovania.com je nezávislý, profesionálny porovnávací nástroj s bezplatným použitím. Na zachovanie bezplatnosti webovej lokality máme s niektorými webovými lokalitami, ktoré sa nachádzajú v našich rebríčkoch.Vzťahy ovplyvňujú naše hodnotenie.